05.08.2021
מרכז רפואי בני ציון מרכז רפואי בני ציון
line_grad.jpg (713 bytes)
ENGLISH العربية
דף הבית
מי אנחנו מחלקות ושירותים פניות הציבור פורומים פרסומים מדעיים

תנאי שימוש

כתב תנאי שימוש באתר מידע ממשלתי בעברית

 

כללי

(להלן: המשרד) מציע את המידע בשירות מקוון זה/באתר מידע ברשת האינטרנט (להלן: השירות) בכפוף לתנאים הבאים.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות.

 

זכויות יוצרים

לפי דיני היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין לאומיות, זכויות היוצרים בפרסומי המשרד, כולל אלו המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

 

המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

 

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט בין אם המשרד ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

 

פניות למשרד

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות המשרד, ניתן לפנות ישירות למשרד בדואר אלקטרוני בכתובת: www.b-zion.org.il. תשובות תינתנה בהקדם האפשרי.

 

אחריות

השירות מוצע לציבור "כמות שהוא" ("AS IS").

המרכז הרפואי בני ציון ו/או עירית חיפה ו/או מדינת ישראל )להלן: הגופים( לא ישאו באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא ישאו הגופים באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.

 

הגופים לא ישאו באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

 

הגופים לא ישאו באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי ACTIVE - X, JAVA, JAVASCRIPT.

לעניין סעיף זה , "הגופים" משמע, לרבות עובדיהם ונציגיהם.

 

קישורים

בשירות זה נמצא קישורים )links( לאתרים אחרים. ההוראות שלהם תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש.

 

הקישורים נועדו לנוחיות המשתמש בלבד.

 

לעניין קישורים לאתרים חיצוניים שאינם שייכים לגופים )אתרי צד ג'(: אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין המשרד לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין למשרד כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

 

אין המדינה אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

 

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי המדינה או משרד לאותם האתרים המקושרים, לרבות מסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

 

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין.

ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster). כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר (webmaster).

 

שמירת סודיות

מידע אישי שנמסר למשרד באמצעות שירות זה, יישמר בסוד בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.

פרסומים רשמיים של הגופים

אם תתגלה סתירה או אי - התאמה בין החומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

  חזרה לראש הדף
תנאי שימוש
תנאי שימוש
תנאי שימוש
בניית אתרים
קידום אתרים ע"י
כל הזכויות שמורות למרכז רפואי בני ציון © 2009